Ochrana osobních údajů

Tyto zásady ochrany osobních údajů vás jako uživatele našich webových stránek a nabídek informují o povaze, rozsahu a účelu shromažďování a používání osobních údajů.

Tyto zásady ochrany osobních údajů vás jako uživatele našich webových stránek a nabídek informují o povaze, rozsahu a účelu shromažďování a používání osobních údajů.

Důrazně upozorňujeme, že se při přenosu dat přes internet (např. při komunikaci prostřednictvím e-mailu) vyskytují bezpečnostní mezery, a proto je nelze zcela ochránit před přístupem třetích stran.

Zásady ochrany osobních údajů jsou aktuálně platné, a byly vytvořeny v únoru 2024. Ke změně zásad ochrany osobních údajů může dojít vzhledem k dalšímu vývoji našich webových stránek a nabídek nebo na základě změn právních nebo regulativních požadavků. Aktuální prohlášení o ochraně osobních údajů najdete na adrese https://evotears-omega.com/cz/ochrana-osobnich-udaju/.

Odpovědnost za zpracování osobních údajů

Správcem údajů je:

URSAPHARM Arzneimittel GmbH
Industriestraße 35
66129 Saarbrücken
Německo
Tel.: + 49 (0) 6805 – 9292 0
Fax: + 49 (0) 6805 – 9292 88a
E-mail: datenschutz@ursapharm.de

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

URSAPHARM Arzneimittel GmbH
Industriestraße 35
66129 Saarbrücken
E-mail: datenschutz@ursapharm.de

Poskytnutí osobních údajů třetím stranám a třetím stranám jakožto poskytovatelům

Dodržujeme zákonné požadavky. Údaje předáváme třetím stranám pouze v rozsahu zákonných ustanovení.

Zpracování údajů na našich webových stránkách

Obecné informace:

Integrace služeb a obsahů třetích stran

Na webových stránkách můžeme využívat služby třetích stran, například k integraci externích médií, provádění analýz atd. Vždy to však vychází z právního základu, např. na základě našich oprávněných zájmů (např. náš zájem na analýze, optimalizaci a hospodárném provozu webových stránek) ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR nebo – pokud je to v jednotlivých případech nutné – na základě vámi dříve uděleného souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

Takové služby obecně vyžadují, aby třetí strany jakožto poskytovatelé znali IP adresu uživatelů, protože by bez ní nemohli odesílat odpovídající obsah do prohlížeče. IP adresa je pro prezentaci takového obsahu nutná. Snažíme se používat pouze služby, jejichž poskytovatelé používají IP adresu pouze pro doručení obsahu. Pro statistické nebo marketingové účely používají někteří poskytovatelé také tzv. „pixelové značky“ (neviditelná grafika, známá také jako „webové majáky“). „Pixelové značky“ se používají k vyhodnocení informací, jako je návštěvnost stránek tohoto webu. Soubory cookie na zařízení uživatele mohou ukládat pseudonymní informace, které obsahují např. technické informace o prohlížeči a operačním systému, odkazujících webových stránkách, době návštěvy a dalších informacích o používání naší online nabídky, jakož i propojení s těmito informacemi z jiných zdrojů.

Další informace o tom, jaké služby na těchto stránkách skutečně používáme a jak se v jejich rámci zpracovávají údaje, a příslušný právní základ najdete níže v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů u vysvětlení příslušných služeb.

Typy zpracovávaných údajů

Na webových stránkách shromažďujeme a zpracováváme inventární údaje (např. jména, adresy), kontaktní údaje (např. e-mailové adresy, telefonní čísla, faxová čísla, poštovní adresy), údaje o používání (např. navštívené webové stránky, kliknutí na odkazy, zájem o obsah, časy přístupu, místa přístupu), údaje o obsahu (např. komentáře, textové příspěvky, fotografie, videa) a údaje o měření a komunikaci (např. informace o zařízení, o prohlížeči, IP adresy).

Kategorie subjektů údajů

Osobami, které jsou dotčeny zpracováním osobních údajů, jsou všichni návštěvníci a uživatelé našich webových stránek.

Účel zpracování

Osobní údaje uživatelů našich webových stránek shromažďujeme a zpracováváme za účelem komunikace a informování (např. kontaktní a jiné dotazy), provádění statistik, měření a analýzy dosahu (např. pomocí marketingových a analytických nástrojů), abychom mohli vylepšit a optimalizovat obsah a funkce, technicky spravovat a optimalizovat webové stránky a odstranit bezpečnostní mezery.

Právní základ pro zpracování osobních údajů

Osobní údaje zpracováváme pouze tehdy, pokud k tomu máme oporu v právním základě. Níže uvádíme jednotlivé dotčené právní základy v souvislosti s příslušnými operacemi zpracování údajů. Obecně jsme vždy oprávněni zpracovávat osobní údaje, pokud k tomu dotčená osoba dala souhlas (viz čl. 6 odst. 1 písm. a), čl. 7 GDPR), pokud jsme povinni plnit smluvní nebo předsmluvní závazky (viz čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR), pokud musíme splnit jiné zákonné povinnosti (viz čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR) nebo pokud chráníme naše oprávněné zájmy (viz čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR).

Příjemce údajů

Osobní údaje můžeme předávat zpracovatelům nebo jiným třetím stranám (např. poskytovatelům hostingových služeb atd.), se kterými spolupracujeme. Jsme oprávněni tak učinit, pokud s tím subjekt údajů souhlasil (viz čl. 6 odst. 1 písm. a), čl. 7 GDPR), pokud tím plníme smluvní nebo předsmluvní závazky (viz čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR), pokud tím splníme zákonnou povinnost (viz čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR) nebo pokud chráníme naše oprávněné zájmy (viz čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR). Se zpracovateli údajů uzavíráme tzv. smlouvu o zpracování údajů v souladu s čl. 28 GDPR, tou se také zavazují dodržovat pravidla ochrany údajů.

Hosting

Hosting těchto webových stránek zajišťuje na svých serverech společnost Hetzner Online GmbH. Námi využívané hostingové služby slouží k poskytování následujících služeb: infrastrukturní a platformní služby, výpočetní kapacita, úložný prostor a databázové služby, bezpečnostní služby a služby technické údržby, které využíváme za účelem provozování těchto webových stránek. V rámci toho my nebo náš poskytovatel hostingu zpracováváme inventární údaje, kontaktní údaje, údaje o obsahu, smluvní údaje, údaje o používání, metadata a komunikační údaje všech uživatelů těchto webových stránek. Právním základem pro využívání hostingových služeb je ochrana našich oprávněných zájmů při analýze, optimalizaci a hospodárném a bezpečném provozu webových stránek (viz čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR). S poskytovateli hostingu jsme uzavřeli odpovídající smlouvy o zpracování údajů.

Přístupová data / server – protokolové soubory

Na základě našeho oprávněného zájmu podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR shromažďujeme údaje o každém přístupu na webové stránky (tzv. protokolové soubory webového serveru). Mezi zpracovávané údaje patří IP adresa, čas vyhledávání, typ požadavku, protokol, stav http, referer, typ a verzi prohlížeče, operační systém a zpráva o úspěšném vyhledávání. Údaje používáme pro statistická vyhodnocení za účelem provozu, bezpečnosti a optimalizace nabídky. Z bezpečnostních důvodů (např. pro vyšetřování případů zneužití) budou údaje uchovávány po dobu 7 dnů. IP adresa je uchovávaná pouze anonymně. Pokud je pro důkazní účely vyžadováno delší uchovávání, budou vymazány po konečném objasnění dané záležitosti.

Soubory cookie

Když používáte naše webové stránky, do vašeho počítače se mohou uložit soubory cookie. Jde o malé textové soubory, které umožňují na používaném zařízení uživatele (PC, smartphone, jiná zařízení) ukládat specifické informace týkající se toho zařízení. Zvyšují uživatelskou přívětivost webových stránek (např. ukládání přihlašovacích údajů), slouží ke shromažďování statistických údajů o používání webových stránek a k analýze za účelem zlepšení webových stránek. Soubory cookie nemohou spouštět programy ani do vašeho počítače přenášet viry.

Ukládání všech nebo pouze některých souborů cookie můžete zabránit v nastavení zabezpečení prohlížeče. Uložené soubory cookie lze smazat v prohlížeči. Může však dojít k omezení používání webových stránek.

Webové stránky používají následující typy souborů cookie:

  • Dočasné soubory cookie
  • Trvalé soubory cookie

Dočasné soubory cookie se automaticky odstraní, když zavřete prohlížeč nebo se z něj odhlásíte. Patří mezi ně zejména soubory cookie platné po dobu relace (session cookies). Ukládají tzv. ID relace, které lze použít k přiřazení různých požadavků z prohlížeče do společné relace. Díky tomu je váš počítač rozpoznán, jakmile se na naše webové stránky vrátíte.
Trvalé soubory cookie se automaticky odstraní po předem stanovené době, ta se může lišit v závislosti na souboru cookie. Soubory cookie můžete kdykoli smazat v nastavení zabezpečení prohlížeče.
Oba typy mohou pocházet od nás („soubory cookie první strany“) nebo od třetích stran jakožto poskytovatelů („soubory cookie třetích stran“).

Takové soubory cookie, které v první řadě umožňují bezpečné fungování webových stránek, a ty, které pouze statisticky zaznamenávají obecné uživatelské chování (např. přístup na webové stránky a čas přístupu), bez slučování uživatelských údajů mezi webovými stránkami, bez použití externích serverů nebo služeb a bez zajištění sledovatelnosti, používáme na základě našeho oprávněného zájmu na bezpečném a funkčním poskytování webových stránek i pro statistické účely k optimalizaci našich webových stránek v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

Používání jiných souborů cookie vychází výhradně z vámi dříve uděleného souhlasu v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Tyto soubory cookie se obvykle používají k optimalizaci naší nabídky a k vývoji i optimalizaci jednotlivých marketingových opatření. Svůj souhlas s příslušnými soubory cookie a nástroji můžete udělit dobrovolně při první návštěvě webových stránek.

Své rozhodnutí můžete na našich webových stránkách kdykoli změnit.

Deaktivace/odmítnutí souborů cookie:

Proti používání souborů cookie pro účely měření dosahu a reklamy můžete vznést námitky prostřednictvím deaktivační stránky iniciativy Network Advertising Initiative (http://optout.networkadvertising.org/) a dále na amerických (http://www.aboutads.info/choices) nebo evropských webových stránkách (http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/).
Ukládání souborů cookie lze také zabránit nastavením v nastavení zabezpečení prohlížeče. V takovém případě však nebudete moci využívat veškeré funkce webových stránek.
Uvedené možnosti se vztahují na všechny níže uvedené soubory cookie, které používáme na webových stránkách.

eTracker

Používáme službu etracker Analytics společnosti etracker GmbH, Erste Brunnenstraße 1, 20459 Hamburg, imprint: https://www.etracker.com/impressum/ (dále jen „etracker“). Zde najdete často kladené otázky společnosti etracker ohledně GDPR: https://www.etracker.com/docs/faq/eu-dsgvo/. Zásady ochrany osobních údajů společnosti etracker najdete zde: https://www.etracker.com/datenschutz/. Se společností etracker jsme uzavřeli odpovídající smlouvu o zpracování údajů.

Službu etracker Analytics používáme na základě našeho oprávněného zájmu podle čl. 6 odst. 1 bod 1 písm. f) GDPR, v tomto případě v zájmu vyhodnocení webových stránek a jejich vylepšení pro vás jako uživatele. Služba etracker Analytics obvykle nepoužívá soubory cookie, ale zaznamenává chování návštěvníků (pomocí čistě technických parametrů, jako je zkrácená adresa nebo použitý prohlížeč) v rámci relace (návštěva webových stránek) pomocí sledování relace bez souborů cookie. Hodnota hash (kombinace znaků, ze kterých nelze odvodit původní data) je generována pomocí postupu snímání otisků z čistě technických dat (jako je zkrácená IP adresa nebo použitý prohlížeč), k nimž se přidá datum volání stránky, aby se co nejvíce snížila možnost odhalení totožnosti uživatele. Tato hodnota se automaticky odstraní každých 24 hodin. Otisk na 24 hodin umožňuje analyzovat chování uživatele.

Proti zpracování údajů můžete kdykoli vznést námitku zde:
povolit sledování

Kromě služby etracker Analytics na webových stránkách používáme doplněk etracker Optimiser od společnosti etracker s A/B testováním (více informací: https://www.etracker.com/docs/bedienung/etracker-optimiser/testing-targeting/a-b-testing-smart-messages/), Overlay Messaging (více informací: https://www.etracker.com/docs/videos/etracker-optimiser/smart-messages/), Remarketing Feed (více informací: https://www.etracker.com/docs/data-services/remarketing-feed/) a přístup k uživatelským profilům v reálném čase.

Kameleoon

Za účelem zlepšení uživatelské přívětivosti a personalizace obsahu využíváme personalizační a webovou analytickou službu Kameleoon společnosti Kameleoon SAS, 12 Rue de la Chaussée d’Antin 75009 Paříž. Tento nástroj umožňuje analyzovat chování uživatelů na základě (automatizovaných) segmentací uživatelů.

Díky tomu můžeme vyhodnotit, jak webové stránky navštěvují jednotlivé segmenty uživatelů a které cílové stránky navštěvují (tzv. A/B testování). Vyhodnocení chování uživatelů pomocí zpráv o aktivitě na webových stránkách slouží k pravidelnému zlepšování obsahu těchto webových stránek.

Pro účely analýzy používá Kameleoon soubory cookie, které jsou propojeny s vaším pseudonymizovaným ID. V rámci analýzy bude vaše IP adresa zcela anonymizována a neuloží se. Chování uživatele a informace generované souborem cookie se přenášejí na server Kameleoon v Německu a ukládají se tam v agregované a pseudonymizované podobě. IP adresa přenášená vaším prohlížečem v rámci Kameleoonu není sloučena s jinými údaji Kameleoonu. Shromážděné anonymizované údaje se vyhodnocují po dobu maximálně 365 dnů.

Uchovávání informací a přístup k nim v koncovém zařízení koncového uživatele se provádí v souladu s § 25 odst. 1 TTDSG. Službu Kameleoon používáme pouze tehdy, pokud jste nám dali výslovný souhlas prostřednictvím nastavení souborů cookie (nástroj pro souhlas) na našich webových stránkách (čl. 6 odst. 1 bod 1 písm. a) GDPR).Souhlas můžete kdykoli odvolat přijetím pouze základních souborů cookie v individuálním nastavení souborů cookie v rámci těchto zásad ochrany osobních údajů.

Individuální nastavení souborů cookie

Dále zdůrazňujeme, že ukládání souborů cookie můžete kdykoli zabránit odpovídajícím nastavením prohlížeče. V této souvislosti jsme níže připravili více informací o nejoblíbenějších prohlížečích, ale zdůrazňujeme, že tím můžete omezit funkčnost našich webových stránek.

Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/verbesserter-schutz-aktivitatenverfolgung-desktop
Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647
Opera: https://help.opera.com/de/latest/web-preferences/#cookies
Safari: https://support.apple.com/de-de/guide/safari/sfri11471/mac

Zásady ochrany osobních údajů společnosti Kameleoon najdete na adrese https://kameleoon.com/de/datenschutz

Kontakt

Při kontaktu s námi (např. přes kontaktní formulář, e-mail nebo náš účet na Facebooku) budou vaše údaje zpracovány v souladu s čl. 6 písm. b) GDPR za účelem zpracování žádosti a odpovědí na následné otázky. Vaše údaje budou smazány, jakmile plně zpracujeme daný požadavek.

Zdůrazňujeme také na následující:

Jako farmaceutická společnost jsme ze zákona povinni hlásit žádosti, které popisují události související s bezpečností léčiv a zdravotnických prostředků, dokumentovat je a v případě potřeby hlásit příslušným orgánům. Oznámení může obsahovat rovněž osobní údaje, jako je vaše jméno, místo bydliště, zdravotní tvrzení atd., pokud jste nám je výslovně a dobrovolně sdělili. Společnost URSAPHARM vás může kontaktovat, aby získala další informace. Právním základem pro toto zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR spolu s oddílem 3 MPSV nebo oddílem 63 písm. c) AMG. Z důvodů farmakovigilance jsme navíc povinni v tomto případě uchovávat vaše údaje po dobu nejméně 5 let pro účely testování v souladu s právními požadavky. Po uplynutí zákonných lhůt budou vaše údaje smazány nebo anonymizovány.

Vaše práva jako subjektů údajů

Informace o údajích, které o vás ukládáme, si můžete kdykoli bezplatně vyžádat na výše uvedené adrese. Za určitých podmínek můžete také požádat o opravu nebo vymazání uložených osobních údajů. Kromě toho máte právo omezit zpracování svých údajů i právo na zveřejnění nebo přenos údajů, které jste poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Pokud je zpracování osobních údajů založeno na vašem souhlasu, máte také právo tento souhlas kdykoli odvolat. Nemá to však vliv na zákonnost zpracování údajů prováděného na základě souhlasu až do jeho odvolání.

Právo vznést námitku

Máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů, které vychází z čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Námitku lze vznést zejména proti zpracování pro účely přímého marketingu.

Právo na odvolání

Se stížností se můžete obrátit také na výše uvedeného pověřence pro ochranu osobních údajů nebo na dozorový úřad pro ochranu osobních údajů.

Naším dozorovým orgánem je:
Úřad pro ochranu osobních údajů Pplk. Sochora 27
170 000 Praha 7
Telefon: +420 234 665 111
E-mail: posta@uoou.cz
Webové stránky: www.ouuo.cz

Předávání údajů do třetí země / mimo EU

Pokud předáme osobní údaje poskytovatelům služeb mimo EU, učiníme tak pouze v souladu s čl. 44 a násl. GDPR, tj. v zásadě pouze tehdy, pokud má třetí země odpovídající úroveň ochrany osobních údajů potvrzenou Komisí EU nebo zavedla jiná ochranná opatření (např. závazná interní pravidla ochrany údajů nebo standardní smluvní doložky EU). Pokud bychom se od toho výjimečně odchýlili, budeme vás vždy před zahájením zpracování v dostatečném předstihu informovat a zpracování zahájíme až po vašem předchozím výslovném informovaném souhlasu (čl. 49 odst. 1 písm. a) GDPR).